Tjänster

Hur arbetar ni brandförebyggande inom Er verksamhet?

Är ni förberedda för en effektiv insats om olyckan ändå är framme? Hur tar ni hand om verksamheten och individen efter en olycka? Hur drar ni lärdomar inför framtiden? Om det finns en osäkerhet kring dessa frågor finns det hjälp att få.

Brandskyddsritningar & Utrymningsplaner

Vi ritar och tar fram de brandskyddsdokument som du behöver för ditt och din verksamhets brandskyddsarbete.

Brandskydds-dokumentation

Vi upprättar den Brandskydds-dokumentation du behöver för byggprocessen i samarbete med
kunniga erfarna brandingenjörer.

Risk- och olycksutredning

Vi genomför undersökningar av olyckor och tillbud relaterade till brand i syfte att förbättra säkerheten för framtiden.

Systematiskt brandskyddsarbete

Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem som passar just dig och din verksamhet.

Har du ansvaret för din verksamhet? Då har du även ansvaret för verksamhetens brandskydd

Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet är det viktigt att veta att lagen sätter stort ansvar på den enskilde (privatperson, företag). Nu förväntas att du själv skall ta ansvar för ditt brandskydd. Alla ägare och nyttjanderättinnehavare av byggnader och anläggningar, oavsett verksamhet, storlek eller risk skall vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Att du måste kunna visa att du arbetar systematiskt med ditt brandskydd är ett grundkrav från samhällets myndigheter. Riktlinjer för det finns i allmänna rådet Systematiskt brandskyddsarbete SRV FS 2004:3.

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap § 2 anger att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för förhindra brandsuppkomst och spridning faller direkt på ägaren och nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.

Statens räddningsverk SRV:s allmänna råd förtydligar vad ägaren och nyttjanderättshavaren bör göra för att uppfylla 2 kap. § 2. Av det allmänna rådet framgår att alla skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Vissa verksamheter skall dessutom dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Samt kunna lämna en skriftlig redovisning om sitt Systematiska brandskyddsarbete.Vad som skall ingå redovisas i det allmänna rådet.

Wennerholms Brandskola som är ett fristående konsultföretag och med erfarenhet av att införa systematiskt brandskyddsarbete på företag och organisationer. Vi kan hjälpa din verksamhet att starta upp eller utveckla ditt systematiska brandskyddsarbete. Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem som passar just din verksamhet. Vi ser till att du får verktygen till ett fullgott och systematiskt brandskydd.

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi tillsammans med dig kan göra för verksamhetens brandskydd.

Vi bedriver även service och
försäljning av brandredskap!

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!

Brandskyddsritningar & Utrymningsplaner

Utrymningsplaner

Vi arbetar efter Svenska standarden SS 2875 för att leverera godkända och tydliga utrymningsplaner. Vi erbjuder standardutseende på våra utrymningsplaner men hjälper gärna till med att ta fram en specifik layout om så önskas. Vi utför även andra ritningar så som brandskyddsritningar, kontrollritningar, insatsplaner, orienterings- och serviceritningar för brandlarm.

Vi ritar och tar fram de brandskyddsdokument som du behöver för ditt brandskyddsarbete!

Brandskyddsbeskrivningar på ritning kan vara till god hjälp vid ditt systematiska brandskyddsarbete, t.ex. vid om- och tillbyggnad, kontroller och uppföljning av brandskyddet samt som information till personalen. Ritningarna är även ett bra beskrivande komplement till din brandskyddsdokumentation. Vi gör även orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarm.

  • Vi upprättar lättförstådda utrymningsplaner med instruktioner och en översiktsritning som beskriver förutsättningarna för en utrymning. Symbolerna ritas enligt svensk standard SS 2875.
  • Vi tillverkar orienteringsritningar och serviceritningar.
  • Vi tillverkar åtgärdskort enligt dina önskemål.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

Vi upprättar den Brandskyddsdokumentation du behöver för byggprocessen i samarbete med
kunniga erfarna brandingenjörer.

Vi upprättar dokumentation för det systematiska brandskyddsarbetet och / eller för din hantering av
brandfarliga varor.

Risk- och olycksutredning

Riskutredning

Med hjälp av riskutredning ska du få tillräcklig kunskap om de brandrisker som företaget hanterar. Utredningen ska leda till att man ska kunna hantera sina risker och arbeta på ett säkert sätt. Riskutredningen kan även vara ett sätt att uppfylla kraven i olika lagstiftningar.
Krav på att riskutreda finns både i Lag om brandfarliga och explosiva varor, Lag om skydd mot olyckor samt i Arbetsmiljöverkets krav.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med Riskutredningar gällande hantering av Brandfarliga varor, utredning om företagets brandsäkerhet med syfte att skydda liv och egendom.

Olycksutredning

Vi genomför undersökningar av olyckor och tillbud relaterade till brand i syfte att förbättra säkerheten. Olycksundersökningar syftar till att så långt som möjligt klarlägga såväl händelseförlopp och orsak till branden.

En undersökning och utredning ska ge underlag för beslut som har som mål att förebygga och begränsa liknande händelser i framtiden.

Våra olycksutredare är utbildade vid Karlstads universitet i kvalificerad olycksutredning samt har en lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsledare

Att kunna ta första steget mot ett fullgott brandskydd och skapa metoderna till ett systematiskt brandskydds-arbete är inte alltid så lätt när verksamheten går på högvarv. Man kanske inte besitter de rätta kunskaperna eller tiden kanske inte räcker till för att uppfylla egen ambitionsnivå eller uppfylla samhällets krav på rätt brandskydd för verksamheten. Du som har det övergripande ansvaret för verksamheten har även insett att du har ansvaret för brandskyddet.

Wennerholms Brandskola kan erbjuda dig en lösning, där vi ser dina problem som möjligheter till att skapa ett fullgott och systematiskt brandskydd för din verksamhet.

Lyft över dina brandskyddsproblem på oss, så löser vi dom åt dig! Hyr en Brandskyddsledare av oss med kompetensutbildning enligt CFPA-Europé diplom med en examination ”at technical grade” ( CFPA= Confederation of Fire Protection Associations). Brandskyddsledaren har även en lång erfarenhet av förebyggande verksamhet i företag och organisationer.

Brandskyddsledaren kan planera, organisera och följa upp ert brandskydd. Införa metoder och verktyg för fortsatt eget systematiskt brandskyddsarbete. Utbilda personalen, organisera ledningssystem för brandskyddet och dokumentera ert brandskydd. Brandskyddsledaren kan du hyra per timma, dag eller vecka.