Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsledare

Kan inte, hinner inte, ”hyr” en Brandskyddsledare!

Att kunna ta första steget mot ett fullgott brandskydd och skapa metoderna till ett systematiskt brandskyddsarbete är inte alltid så lätt när verksamheten går på högvarv. Man kanske inte besitter de rätta kunskaperna eller tiden kanske inte räcker till för att uppfylla egen ambitionsnivå eller uppfylla samhällets krav på rätt brandskydd för verksamheten.

Du som har det övergripande ansvaret för verksamheten har även insett att du har ansvaret för brandskyddet.

Wennerholms Brandskola kan erbjuda dig en lösning, där vi ser dina problem som möjligheter till att skapa ett fullgott och systematiskt brandskydd för din verksamhet.

Lyft över dina brandskyddsproblem på oss, så löser vi dom åt dig.

Hyr en Brandskyddsledare av oss med kompetensutbildning enligt CFPA-Europé diplom med en examination ”at technical grade” ( CFPA=Confederation of Fire Protection Associations). Brandskyddsledaren har även en lång erfarenhet av förebyggande verksamhet i företag och organisationer.
Brandskyddsledaren kan planera, organisera och följa upp ert brandskydd. Införa metoder och verktyg för fortsatt eget systematiskt brandskyddsarbete. Utbilda personalen, organisera ledningssystem för brandskyddet och dokumentera ert brandskydd. Brandskyddsledaren kan du hyra per timma, dag eller vecka.

Har du ansvaret för din verksamhet, så har du även ansvaret för verksamhetens brandskydd.

Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet är det viktigt att veta att lagen sätter stort ansvar på den enskilde (privatperson, företag). Nu förväntas att du själv skall ta ansvar för ditt brandskydd. Alla ägare och nyttjanderättinnehavare av byggnader och anläggningar, oavsett verksamhet, storlek eller risk skall vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Att du måste kunna visa att du arbetar systematiskt med ditt brandskydd är ett grundkrav från samhällets myndigheter. Riktlinjer för det finns i allmänna rådet Systematiskt brandskyddsarbete SRV FS 2004:3

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap § 2 anger att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för förhindra brandsuppkomst och spridning faller direkt på ägaren och nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.

Statens räddningsverk SRV:s allmänna råd förtydligar vad ägaren och nyttjanderättshavaren bör göra för att uppfylla 2 kap. § 2. Av det allmänna rådet framgår att alla skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Vissa verksamheter skall dessutom dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Samt kunna lämna en skriftlig redovisning om sitt Systematiska brandskyddsarbete.Vad som skall ingå redovisas i det allmänna rådet.

Wennerholms Brandskola som är ett fristående konsultföretag och med erfarenhet av att införa systematiskt brandskyddsarbete på företag och organisationer. Vi kan hjälpa din verksamhet att starta upp eller utveckla ditt systematiska brandskyddsarbete. Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem som passar just din verksamhet. Vi ser till att du får verktygen till ett fullgott och systematiskt brandskydd.

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi tillsammans med dig kan göra för verksamhetens brandskydd.