Tjänster

Hur arbetar ni brandförebyggande inom Er verksamhet? Är ni förberedda för en effektiv insats om olyckan ändå är framme? Hur tar ni hand om verksamheten och individen efter en olycka? Hur drar ni lärdomar inför framtiden? Om det finns en osäkerhet kring dessa frågor finns det hjälp att få.
Enligt lagen om skydd mot olyckor förväntas att du själv skall ta ansvar för dessa frågor och för ditt brandskydd. Alla ägare och nyttjanderättsinnehavare av byggnader skall ta ansvar för sitt brandskydd. Oavsett storlek, verksamhet eller risk skall man vidtaga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Vissa verksamheter behöver även dokumentera sitt brandskydd

Wennerholms Brandskola kan hjälpa dig. Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem för ditt systematiska brandskyddsarbete.